ඔබගේ හඳහන ඉන්දියානු ජ්‍යෝතිෂ්‍ය දැනුමෙන් පරික්ෂා කර නිවසට ගෙන්වා ගන්න

Sandamadala astrology

ඔබගේ ජීවිතයට බලපාන සැඟවුනු කරුණු හඳුනාගෙන ජීවිතයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න

ඔබගේ ජීවිතයට විශ්මිත අනාවැකියක්

පහත කරුණු සහිත ඔබට සුවිශේෂී සිංහල

පරිවර්තන වාර්තාව

වසර 25ක් දක්වා අනාගතය

ඉදිරි වසර 25 ඔබට කොහොමද ? සිංහලට පරිවර්තනයකළ ඉතා සවිස්තර වාර්තාවක්

ඔබගේ ගති ලක්ෂණ

ඔබ පුදුම කරවන ඔබගේ ගතිලක්ෂණ වාර්තාව අප පලාපල විස්තරය පිළිබද විශ්වාසය දෙගුණ තෙගුණ කරයි

දේපල හා වාහන ලැබීම

ඔබගේ ලැබීමි හා සම්බන්ද කරුණු ඉතා සවිස්තරව වාර්තාවට අඩංගු වේ

අනාගත සිදුවිය හැකි විශේෂ සිදුවීම්

ඔබගේ අනාගත කටයුතු, සිදුවිය හැකි විශේෂ සිදුවීම් පිළිබද විස්තර වාර්තාව

අධ්‍යාපනය හා විවාහය

ඔබ පුදුම කරවන ඔබගේ ගතිලක්ෂණ වාර්තාව අප පලාපල විස්තරය පිළිබද විශ්වාසය දෙගුණ තෙගුණ කරයි

සැලසුම් කළ යුතු විශේෂ කාරණා

අවධානය යොමු කළ යුතු හා සැඟවුනු කරුණු හඳුනාගෙන ජීවිතයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න . ඔබට පවතින විශේෂ යෝග හා දෝෂ වාසනාව හා උරුමය පිළිබද සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් .

20,000කට අධික පාරිභෝගික විශ්වාසය ! වසර 25ක් දක්වා අනාගත පලාඵල ලබාගන්න. සියලූ කරුණු අඩංගු සිංහලට පරිවර්ථනය කරන ලද පිටු 12ක වාර්ථාව

ඔබගේ හඳහන දින 6ක් ඇතුලත ඔබගේ නිවසටම

සියලුම ග්‍රහ දෝෂ සදහා සුදුසු යන්ත්‍ර ව්වාහ ප්‍රමාදයන් වලට සුදුසු ආරක්ෂා යන්ත්‍ර කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි මගින් ගෙන්වාගත හැකිය.

වාර්ථාව ලබා ගැනීමේදී මුදල් ගෙවන්න

Cash On Delivery
Rs. 1800 /-
Delivery within 7 days

ඊමේල් වාර්ථා සදහා විශේෂ වට්ටම්

Pay online
Rs. 500 /- Email within 24 hour