අපගේ සේවාවන්

අපගේ විව්ධ සේවාවන්

 • නම් තැබිමට අකුරු
 • අකුරු කියවීමට ශුභ නැකත්
 • ව්‍යාපාර (වෙළදාමට) ශුභ නැකත්
 • නිවාස ඉදිකිරීමට ශුභ නැකත්
 • ගෙවදීමට ශුභ නැකත්
 • හිසකෙස් කැපීමට ශුභ නැකත්
 • ඉදුල් කට ගෑමට ශුභ නැකත්
 • මල්වර නැකත්
 • පැල සිටුවිමට ශුභ නැකත්
 • ගොවිතැන් වැඩ වලට ශුභ නැකත්
 • රැකියාවට ශුභ නැකත්
 • විවාහයට ශුභ නැකත්
 • ලිං කැපීමට ශුභ නැකත්
 • කන් විදීමට ශුභ නැකත්
 • තරග විභාගයට ශුභ නැකත්
 • වෙදකමට ශුභ නැකත්

තවත් සේවාවන් විෂාල ප්‍රමාණයක් ඇත
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

0711118672

20,000කට අධික පාරිභෝගික විශ්වාසය ! වසර 25ක් දක්වා අනාගත පලාඵල ලබාගන්න. සියලූ කරුණු අඩංගු සිංහලට පරිවර්ථනය කරන ලද පිටු 12ක වාර්ථාව

ඔබගේ හඳහන දින 7ක් ඇතුලත ඔබගේ නිවසටම

සියලුම ග්‍රහ දෝෂ සදහා සුදුසු යන්ත්‍ර ව්වාහ ප්‍රමාදයන් වලට සුදුසු ආරක්ෂා යන්ත්‍ර කෑෂ් ඔන් ඩිලිවරි මගින් ගෙන්වාගත හැකිය.

වාර්ථාව ලබා ගැනීමේදී මුදල් ගෙවන්න

Cash On Delivery
Rs. 1800 /-
Delivery within 4 days

ඊමේල් වාර්ථා සදහා විශේෂ වට්ටම්

Pay online
Rs. 500 /-
Email within 24 hour